[close]
  >> HOME
  >> ABOUT US
  >> CERTIFICATE
  >> SITE REFERENCE
  >> TRICK & TIPS
  >> CONTACT US
   

PARTNERS & ASSOCIATES
 
 
 
 
 
 
 
 
     บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด
               จดทะเบียนจัดทั้งบริษัทเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 โดยนายทรงกรต ทรัพย์กำเนิดและนางสาวสุชีรา อตกูลศรี
               ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพราะเล็งเห็นถึงแนวโน้มว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยังมีใช้ไม่แพร่หลายนัก เนื่องจาก        
               เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องมีความรู้และความสามารถในการสั่งงานและใช้งานได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ประกอบกับ
               อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีราคาที่สูงมาก  จึงทำให้มีใช้ในองค์กร และบริษัท ที่มีขนาดใหญ่และ มีข้อมูลมากๆ เท่านั้น
               แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาที่ถูกลงและ คำสั่งในการใช้งานค่อนข้างใช้งานได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมใช้กัน
               อย่างแพร่หลาย  แม้แต่ตามที่พักอาศัย Home  User โดยเฉพาะเครื่อง ส่วนบุคคล  Personal  Computer หรือ  PC
               ที่มีความสามารถสูงขึ้นเรี่อย ๆ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวัน
               และจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นๆ ไปและพัฒนาการทางด้านซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถใช้ โปรแกรมการทำงานอุปกรณ์
               ต่างๆ  ได้ซับซ้อนขึ้น 12  ปีที่ผ่านมา บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์
               และอุปกร์ต่อพ่วงซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Compaq Hewlett Packard
               IBM  เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Hewlett Packard  Epson  NEC อุปกรณ์ปกป้องและมีเดียของ 3M
               
               
               อุปกรณ์ระบบเครือข่ายของ Cisco Northtel 3COM SMC Xircom อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสาย
               สัญญาณของ AMP Lucent Belden Panduil ในปี 2545 บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด ได้เน้นทางด้าน          
               การให้คำปรึกษาและติดตั้ง ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ทุกระบบทั้งระบบ  Fast Ethernet AS/400 System
               IBM 3270 & Tokenring Balun FDDI ATM Video Conference Telemedicine  และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้มาตรฐาน
               และสามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตได้ทุกชนิดบนระบบ Cable  ชนิดต่างๆ คือ CoAxial Sctp UTP
               Cat3 Cat4 Cat5  Enhance Cat5 Cat6  Fiber Optic Twin Ax Thick Ethernet  All Cable  รวมทั้งสายโทรศัพท์
               และสายไฟฟ้าติดตั้งปลั้กควบคู่กันสายสัญญาณ
 
   
 
               การให้บริการทำสัญญาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  Maintenance Agreement  เป็นรายเดือนหรือรายปี
               ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขได้หลายแบบ เครื่อง Stand  Alone หรือ Lan ซึ่งบริษัทมีเจ้าหน้าที่
               คอยให้คำปรึกษา ณ ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯมีความมั่นคงทางการเงินที่สุด
               บริษัท  คอพเพอะ  แอนด์  ไฟเบอะ จำกัด   มิได้หยุดนิ่งในการพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้บริษัทฯ และบุคลากรได้มี
               มาตรฐาน มีศักษภาพในการทำงาน   ดังจะเห็นได้จากบุคลากร  ได้ผ่านการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีฯ ทำให้
               บริษัทได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนได้เลือกใช้บริการจาก........
                         บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมา
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker