บริษัท คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด
     377/17 หมู่ 9 ถนนคลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม
     เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
     โทรศัพท์ 0-2946-2922 (อัตโนมัติ)
     โทรสาร 0-2946-2933
     อีเมล์ sucheera@copperfiber.co.th
     
     Copper and Fiber Company Limited
     377/17 Moo 9 Klonglamchiak Road, Klongkum,
     Buengkum, Bangkok 10230
     Tel. 0-2946-2922 (Auto)
     Fax. 0-2946-2933
     E-mail   sucheera@copperfiber.co.th
 
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker