contactus
 
 
         NEXT (Near End Crosstalk) : เป็นค่าสัญญาณรบกวนที่เกิดจาก   คู่สายสัญญาณแต่ละคู่กระทำกัน  (สัญญาณ
              รบกวนข้ามคู่สาย) โดยบริเวณที่เกิดสัญญาณรบกวนมากที่สุดจะอยู่บริเวณต้นทาง Next จะมีค่าเป็นลบในทาง
              ทฤษฎี แต่ค่าที่แสดงในผลเทสต์ตะออกมาเป็นค่าบวก ดังนั้นค่า next ที่วัดได้ต้องมีค่ามากกว่า limit จึงจะผ่าน
              ผลเทสต์จะแสดงเฉพาะความถี่ที่มีค่า margin น้อยที่สุด(worst case)ของแต่ละคู่สาย ซึ่งค่าที่วัดได้ความ
              มากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
            RETURN LOSS : เป็นค่าลดทอนของสายสัญญาณ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่า  impedance  ภายในสายจึง
              ทำให้เกิดการลดทอนและเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ โดยค่าที่วัดได้ควรมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
            PSNEXT (Power Sum Near End Crosstalk) : เป็นค่าการรบกวนของสายสัญญาณระหว่างคู่สัญญาณคู่อื่น ๆ
              ที่เกิดขึ้นในการทดสอบสายสัญญาณคู่นั้นๆ  เหมาะสำหรับระบบที่มีการใช้งานสายสัญญาณพร้อมกัน 4 คู่สาย
              โดยมีค่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
            ACR : เป็นค่าที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง  Attennuation  และ  NEXT  ซึ่งแสดงให้เป็นประสิทธิภาพของ
              สายสัญญาณโดยดูจากผลของค่าลดทอนและการรบกวนจากสายนอกควบคู่กันซึ่งค่า ACR ที่มากกว่ามาตรฐาน
              จะทำให้รับส่งข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น
            PSACR : เป็นค่าที่แสดงอัตราส่วน  ACR ที่ได้รับการรบกวนจากคู่สายอื่นที่ทำการวัดร่วมด้วย โดยผลที่ได้จะ
              PSNEXT ซึ่งควรมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนด
            ELFEXT (Equa Level Far Crosstalk) : ซึ่งเป็นผลของการรบกวนจากสายสัญญาณคู่อื่น ทีทำการทดสอบสาย
              สัญญาณคู่นั้นๆ รวมไว้ด้วยกันโดยทำการวัด การรบกวนชนิดชี้ทางด้านปลายทาง ซึ่งต่างกับ NEXT ที่ทำการ
              วัดการรบกวนทางด้านต้นทาง ซึ่งค่ารบกวนมีค่ามารกว่ามาตรฐาน เช่น เดียวกับ NEXT
            PSELFEXT : เป็นผลรวมของการทดสอบแบบ ELFEXT โดยเป็นการรบกวนจากสายสัญญาณคู่อื่นรบกวนสาย
              สัญญาณคู่อื่นรบกวนสายสัญญาณที่ทำการทดสอบ ซึ่งควรมีค่ามากกว่ามาตรฐานที่กำหนด
 
       
 
home previous page top  
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker