1. ใช้ Outlook ในการกรองอีเมล์ Spam
             ถ้าคุณใช้ Outlook 2003 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว คุณจะเห็นได้ว่ามี Folder ที่เรียกว่า Junk E-mail.
             ซึ่งใน Folder นี้จะมีกลไกในการกรองอีเมล์ที่ไม่ต้องการออกไปจาก Indox ซึ่งตัวกรองจะสามารถกำหนดได้หลาย
             หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเวลาที่อีเมล์ถูกส่งมา (ซึ่งปกติอีเมล์ Spam จากแหล่งเดิมๆ มักถูกตั้ง Script ให้ส่งมา
             เวลาเดียวกันในแต่ละวัน) ตัวอย่างการทำงานของตัวกรองอีเมล์ของ Junk E-mail Folder แสดงได้ดังนี้
                    คุณสามารถกำหนดกลุ่ม "Safe Senders List" สำหรับกลุ่มคนที่คุณติดต่ออยู่เป็นประจำ(ที่อยู่อนกเหนือ
                        จากคนที่อยู่ใน Outlook Contact ของคุณ ) ทำให้อีเมล์จากคนเหล่านั้นจะไม่ถูกส่งไปยัง Junk E-mail
                        folder ซึ่งสามารถทำได้โดย เลือกอีเมล์ที่ส่งมาถึงคุณใน Inbox ที่คุณต้องการจัดให้ผู้ส่งอยู่ใน Sen-
                        ders List แล้วไปที่เมนู Actions->Junk E-mail->Add Sender to Safe Senders List อีเมล์แอดเดรสของ
                        ผู้ส่งอีเมล์ฉบับนั้นก็จะอยู่ใน "Safe Senders List" อัตโนมัติ
                    เพราะว่าเมื่อ Outlook ได้รับอีเมล์จากคนที่อยู่ใน Outlook Contact จะส่งไปที่ Inbox ทันที่ ดังนั้นควร
                       จะหมั่นอัปเดท Outlook Contact  สม่ำเสมอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาอีเมล์แอดเดรสของ
                       ผู้ที่เราติดต่อด้วยและนอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าอีเมล์จากพวกเขาเหล่านั้นจะไม่หลุดไปอยู่ใน Junk E-mail
                       folder เพื่อเพิ่มความแน่นยำในการกรองอีเมล์ Spam อีกด้วย
                    นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนด   Outlook ให้สามารถรับอีเมล์จากกลุ่มผู้ส่งใน  "Safe Senders List"
                       เข้าไปที่ Inbox เท่านั้นที่เหลือไปที่  Junk  E-mail  folder  ก็ได้  หรือในทางกลับกันคุณสามารถกำหนด 
                       "Blocked Senders List" ใน Outlook เพื่อให้ Outlook  จัดการนำอีเมล์ที่ได้รับจากผู้ส่งที่อยู่ในรายชื่อ
                       นี้ไปใน Junk E-mail folder   ทันที การกำหนดอีเมล์แอดเดรสให้เป็น   "Blokked Senders List"  ก็ทำ
                       คล้ายๆ กับการทำ "Sefe Senders List" ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
                    หากคุณใช้ Microsoft Exchange  เป็นอีเมล์เซอร์เวอร์ Outlook  จะไม่นำอีเมล์ที่ได้จากภายในองค์กร
                       เดียวกันไปใส่ไว้ใน Junk E-mail Folder จะถูกติดตั้งโดยใช้ความเข้มงวดต่ำที่สุด ซึ่งเมื่อพบอีเมล์
                      ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นอีเมล์ Spam ก็จะย้ายอีเมล์นั้นไปที่ Junk E-mail folder ซึ่งผู้ใช้สามารถเปิดดูและ
                      ลบออกด้วยตนเองอีกครั้งหากคุณยังไม่ได้ใช้ Outlook 2003 แต่ใช้ Outlook Version ก่อนหรือ Micro-
                      soft Outlook Express ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เช่นกันโดย
                       กำหนดชื่อผู้ส่งและทั้งโดเมน (เช่น @spam.com) ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็น Spam ใน"junk e-mail list"
                       สร้างกฎที่จะทำให้ Outlook รู้จักอีเมล์ Spam เช่น ให้ใส่ Flag  หรือลบอเมล์นั้นทิ่งเมื่อเจอคำนทีกำ-
                           หนดเช่น spam,donation เป็นต้น อยู่ใน subjict หรือเนื้อหาของอีเมล์
          นอกจากที้คุณยังนำกฎเหล่านี้มาใช้เพื่อกำหนดสีของอีเมล์ที่ต้องสงสัยเพื่อที่จะสามารถแยกออกมาได้อย่างเด่นชัด
          แทนที่จะลบมันไปอัตโนมัติก็ได้
home previous page top next page  
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker