Spam Mail (Junk Mail)
          ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทอนิกส์หรืออีเมล์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับองค์กร
          เพื่อติดต่อทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารส่วนตัว ซึ่งอีเมล์แอดเดรสของเราก็เปรียบเสมือนที่อยู่ทางไปรษณีย์นั้น
          เองแต่จะแตกต่างกันก็คืออีเมล์แอดเดรสจะถูกส่งไปกับอีเมล์ที่เรา รับ,ส่ง,ส่งต่อ (forward) ก็หมายถึงทุกครั้งที่เรา
          รับ,ส่ง, หรือ ส่งต่ออีเมล์จะทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มผู้รับ หรือผู้ที่รับอีเมล์ต่อจะรู้อีเมล์แอดเดรสของเราอย่างง่ายดาย
          หมายถึงโอกาสที่กลุ่มผู้สร้าง Spam จะสามารถรู้อีเมล์แอดเดรสของเราและส่ง Spam อีเมล์มาให้เราได้อย่างไม่ยาก
          Spam คืออะไร
          Spam จริงๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นคำย่อมาจากคำใดๆ และก็ไม่เคยมีความหมายในภาษาอังกฤษมาก่อน เพียงแต่เป็นคำ
          แสลง ที่ใช้ในการเรียกอีเมล์ที่ส่งมาเพื่อมีจุดประสงค์ในการโฆษณาขายสินค้า ประชาสัมพันธ์  บริจาค ขอความ
          ช่วยเหลือ หรืออื่นๆ ซึ่งสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้อีเมล์หากได้รับอีเมล์ประเภทนี้มากเกินไป
          Spam เกิดขึ้นได้อย่างไร
          ก็อย่างที่เรารู้กันว่าการส่งอีเมล์เป็นการสื่อสารที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จำนวนมาก
          พวกสร้าง Spam ก็คือพวกที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาขายสินค้า
          ประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิจของตน จึงใช้วิธีการให้ได้มาซึ่งอีเมล์แอดเดรสของกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
          ซึ่งอาจเป็นได้จากหลายกรณี เช่น การที่เราส่งต่ออีเมล์ต่างๆ การใช้อีเมล์แอดเดรสในการสมัครสมาชิกของกลุ่ม
          ข่าง (Newsgroup) หรือ สมัครสมาชิกของ Website ต่างๆ
          วิธีการป้องกัน
          จะเห็นได้ว่า Spam เกิดจากการที่พวกที่สร้าง Spam รู้อีเมล์แอดเดรสของเรา ดังนั้นการป้องกันที่สาเหตุที่ดี
          ที่สุด  คือการป้องกันไม่ให้คนอื่นที่ไม่จำเป็น หรือไม่เกี่ยวข้องในการติดต่อรู้อีเมล์แอดเดรสของเรา แต่ถ้าเราไม่
          สามารถป้องกันได้ที่สาเหตุตั้งแต่แรก และเราไม่เคยได้รับ Spam  อีเมล์แล้วเราก็สามารถป้องกันได้ที่ปลายเหตุ
          โดยใช้ความสามารถของอีเมล์ไคลเอ็นท์ เช่น Microsoft Outlook ในการกรอง Spam  อีเมล์หรือ  ร่วมกับความ
          สามารถของอีเมล์เซอร์เวอร์ เช่น Microsoft Exchange หรือซอร์ฟแวร์ anti-spam เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
          โดยทั่วไปการป้องกัน Spam สามารถทำได้ดังนี้
home top next page    
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker