โรงเรียนศรีวิกรณ์ (Sub-Contractor ในนามของ Add Value System)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงเรียนราชวินิต ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงเรียนสวนกุหลาบ (Sub-Contractor ในนามของ MYM Engineering & Accounting Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงเรียนสาธิตจุฬา (Sub-Contractor ในนามของ โพเวลอุตสหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน (Sub-Contractor ในนามของ Bara Advanced Infotech Co.,Ltd)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable Backbone ผลิตภัณฑ์ : BELDEN
  โรงเรียนเบญจมราชวิทยาลัย (Sub-Contractor ในนามของ Access Data Co.,Ltd)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  โรงเรียนจิตรดา ประเภทของงาน Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Sub-Contractor ในนามของ ITM Compunet)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยรังสิต (Sub-Contractor ในนามของ MaxTech Engineeing Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (Sub-Contractor ในนามของ Nam Network Communication
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยศิลปกรณ์ (Sub-Contractor ในนามของ NTI Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยศรีนคริวิโรฒ ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sub-Contractor ในนามของ X10 Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยมหิดล (Sub-Contractor ในนามของ X10 Co.,Ltd)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Power Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ศรีราชา) ประเภทของงาน : Instrallation UTP Cable and Fiber Optic Cable
    ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สถาบัน AIT รังสิต) (Sub-Contractor ในนามของ Modernform Integration
    Services Co.,Ltd.) ประเภทของงาน : Instrallation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Sub-Contractor ในนามของ Network Resource Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : Krone
  วิทยาลัยนาฎศิลป ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ (Sub-Contractor ในนามของ
    Ture Corporation PCL.) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Sub-Contractor ในนามของ Nam Network Communication
    Co.,Ltd.) ประเภทของงาน : Installation UTP Cable and Fiber Optic Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Sub-Contractor ในนามของ Technosystem Co.,Ltd.)
    ประเภทของงาน : Installation UTP Cable ผลิตภัณฑ์ : AMP
   
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker