< http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
 
          รวมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จากฮาร์ดดิสก์
  1. การทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ช้าลง  
  สาเหตุ : ไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์อาจอยู่กระจัดกระจาย  
  การแก้ปัญหา : ตรวจสอบส่วนของข้อมูลที่หายไปโดยการรันโปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อที่จะรันโปร-  
  แกรม Disk Defragmenter จากเดสก์ทอปของวินโดวส์ ให้ คลิกที่ปุ่ม Start แล้วชี้ไปที่ Programs จากนั้นชี้ไป  
  ที่ Accessories และชี้ไปที่ System Tools ท้ายสุดให้คลิกที่ Disk Defragmenter  
  2. เจอไดร์ฟของฮาร์ดดิสก์แต่เข้าไม่ได้  
  สาเหตุที่ 1 เป็นพาร์ทีชันชนิดที่ระบบปฎิบัติการไม่รู้จัก  
  วิธีแก้ : เราต้อง Copy ข้อมูลที่เราต้องการมาไว้ที่อีกพาร์ทีชั่นที่ใช้ได้ก่อน หรือลบพาร์ทีชันทิ่งแล้วสร้างใหม่  
  สาเหตุที่ 2 ยังไม่ได้ฟอร์แมต  
  วิธีแก้ ถ้าคุณใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ทีชั่นบางโปรแกรม เช่น Fdisk หลังจากแบ่งพาร์ทีชันเสร็จแล้วจะยังไม่  
  สามารถใช้งานได้ในทันทีแต่จะต้องใช้คำสั่งฟอร์แมตอีกครั้งหนึ่ง  
  สาเหตุที่ 3 พาร์ทีชันเสีย  
  วิธีแก้ บางครั้งเครื่องเราอาจติดไวรัส เครื่องแฮงก์หรือโปรแกรมต่างๆทำงานผิดพลาด ทำให้ข้อมูลในส่วนที่  
  สำคัญของพาร์ทีชันถูกแก้ไขและข้อมูลเสียไปด้วยการกู้ข้อมูลอาจใช้โปรแกรม Disk Utility ต่างๆ ที่มีโปรแกรม  
  ช่วยกู้ข้อมูล และทางที่ดีเราควรลงโปรแกรมที่จะช่วยแบ็คอัพข้อมูลเช่น โปรแกรม Norton Ghost ซึ่ง  
  โปรแกรมจะรวบรวมข้อมูล ที่สำคัญต่างๆ ในฮาร์ดดิสก์แล้วสำรองไว้ เวลาที่พาร์ทีชันมีปัญหาสามารถใช้แผ่น  
  กู้ฉุกเฉินของโปรแกรมนี้กู้ข้อมูลกลับมาได้ แต่ถ้ากู้ไม่ได้ คงต้องยอมสูญเสียข้อมูลไป แบ่งพาร์ทีชันกันใหม่  
  3. หลอดไฟ ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์สว่างตลอดเวลา  
  สาเหตุที่ 1 เกิด Bad Sector  
  วิธีแก้ เมื่อฮาร์ดดิสก์กำลังพยายามอ่านพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ (Bad Sector) จะใช้เวลาอ่านนาน  
  ในขณะเครื่องกำลังตอบสนองจากฮาร์ดดิสก์นั้น ไฟฮาร์ดดิสก์ก็สว่างตลอดซื่งเราสามารถตรวจสอบว่ามี  
  Bad Sector หรือเปล่าโดยใช้โปรแกรประเภท Disk Utility ซ่อม เช่น Norton Utility เป็นต้น  
  สาเหตุที่ 2 ต่อหลอด LED สลับขั่ว  
  วิธีแก้ บางบอร์ดถ้าหากเสียบสายต่อ LED สลับขั่วแล้ว จะทำให้ LED สว่างขณะที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ทำงาน  
  แต่ดับขณะฮาร์ดดิสก์ทำงานทำให้ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ไม่ทำงานไฟ LED จะติดค้างอยู่สามารถแก้ไขด้วยการ  
  เปิดฝาเครื่องแล้วเสียบสาย LED ฮาร์ดดิสก์เสียใหม่ให้ถูกทาง  
  4. เครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็นฮาร์ดดิสก์บ้างมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์บ้าง  
  สาเหตุ สายไฟที่เข้าไปเลี้ยงฮาร์ดดิสก์หลวม  
  วิธีแก้ สายไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์อาจหลวมบางขั่วต่อ ถึงแม้เราจะเสียบแน่นก็ตาม อาจลองแก้ไขโดยการนำคีมบีบ  
  หน้าสัมผัสของสายจ่ายไฟเลี้ยงให้แคบเข้า เพื่อให้ทุกขั่วสัมผัสดี  
  5. ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ไม่ได้  
  สาเหตุยังไม่ได้แบ่งพาร์ทิชัน  
  วิธีแก้ ถ้าหากคุณจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ แต่กลับหาไดว์ไม่เจอ เช่นไปที่ไดร์ฟ C แล้วขึ้นคำว่า Invalid drive  
  Specified สันนิษฐานได้ว่า ฮาร์ดดิสก์ของคุณยังไม่ได้แบ่งพาร์ทีชั่นให้ลองใช้โปรแกรมแบ่งพาร์ทีชั่น  
  ตรวจสอบดูว่ามีการแบ่งพาร์ทีชั่นแล้วหรือยังภายในฮาร์ดดิสก์  
  ที่มา : Dcomputer  
home   TOP  
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker