LAN
          Lan (Local Area Network) เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กันเครือข่าย
          Lan ออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆ ขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่
          ในอาคารเดียวกันระหว่างชั่นอาคาร สามารถดูแลได้เองโดยไม่ต้องใช้ระบบสื่อสารข้อมูลแบบอื่น การเชื่อมโยง
          เครือข่าย Lan มี 4 รูปแบบดังนี้
          1. Ethernet LAN มีการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10-1000 Mbps. ใช้พื้นฐาน Topology แบบบัส โดยอุปกรณ์
             ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันบนสายสัญญาณเส้นเดียวโดยต้องมีมีการจัดการเรื่องการสื่อสารไม่ให้รับส่งพร้อมกัน
             เกินกว่าหนึ่งคู่โดยให้อุปกรณ์ ที่จะส่งข้อมูลตรวจสอบว่ามีข้อมูลใด  วิ่งอยู่บนสายหรือไม่  หากไม่มีจึงส่งได้
             และถ้ามีการชนกันของข้อมูลบนสายก็จะส่งใหม่
          2. Token Ring มีความเร็ว 16 Mbps เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนโดยแฟ็กเกจข้อมูลจะวิ่งวนในทิศทางใดทาง
              หนึ่งถ้าทราบแอดเดรสปลายทางแล้ว Token  จะถูกระบุว่าปลายทางอยู่ไหน Token  จะถูกส่งไปเลยๆ จน
             เจอปลายทางแล้ว Token จะถูกปลอยให้ผู้อื่นใช้งนต่อไป อุปกรณ์นั้นจะถูกรับข้อมูลต่อไป การจัดการรับส่ง
             ข้อมูลในวงแหวนจึงเป็นไปอย่างมีระเบียบ
          3. ARCNET เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ Token-bus ในการจัดการ line sharing ระหว่างเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์
             อื่นๆ เครื่องแม่ข่ายจะส่งเฟรมข้อความเปล่าไปตาม Bus เมื่ออุปกรณ์ต้องการจะส่งข้อมูลก็จะใส่ Token ไป
             ด้วยในเฟรมข้อมูลเปล่าจะที่ฝากข้อมูลไปด้วย เมื่ออุปกรณ์จุดหมายได้รับก็ใส่ Token เป็น 0 ลงไปแทนเฟรม
             นั้นก็จะพร้อมนำกลับมาใช้ได้ ใหม่
          4. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ทำงานบนสาย Fiber Optic ทำงานได้ระยะทางไกลถึง 200 กม.
             ใช้ Protocol ของ Token Ring โดยจะมี Token Ring ซ้อนกัน 2 วง เป็น Back Up กันและกันให้บริการได้
             ถึง 100 Mbps
          อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย LAN
            1. LAN Card
            คือ Card ที่จะติดตั้งภายในเครื่อง PC ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เท่ากับ VGA Card หรือ Card สำหรับ Lan
            Card ยังแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นกับความเร็วที่ต้องการ เช่น 10 Mbps, 10/100 Mbps, 100 Mbps
 
          2. LAN Cable
            คือสายสัญญาณทีมีลักษณะคล้ายสายโทรศัพท์ ที่นิยมใช้มีดังนี้ UTP ซึ่งการเลือกสายแต่ละประเภทนี้จะขึ้น
            กับการนำ ไปใช้ เช่นติดตั้งภายใน ภายนอก หรือระยะทางไกลแค่ไหน เป็นต้น
 
UTP (Unshielded Twisted Pair)
 
STP (Shielded Twisted Pair)
          3. HUB
            คืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสัญญาณ หรือข้อมูลด้วยปกติการเลือกซื้อ Hub จะดูที่จำนวน
            พอร์ด (Port) ที่ต้องการ เช่น 8 Port , 16 Port , 24 Port
   
          ที่มา : Dcomputer
home   TOP  
 
Copyright © 2007 377/17 Moo 9 Klonglamchiak Rd , Klongkum , Buengkum , Bangkok 10230 Tel. 0-2946-2922 ( Auto ) Fax. 0-2946-2933


eXTReMe Tracker